Djur i Sverige

Sverige har länge varit ett land som haft en bred fauna med många olika däggdjur. Dessa bestånd har över tid ökat och minskat om vartannat av flera olika anledningar. Några av dessa har ingenting med människan att göra, som exempelvis en del sjukdomar, men de flesta ligger människan bakom.

Färre däggdjursarter

I skrivande stund finns det 71 arter av vilda däggdjur i vårt land. Tidigare har det funnits två till arter, svartråttan och vildrenen. Många kanske inte sörjer svartråttans förfall, men det är ändock ett nederlag med en utrotad art.

Renar
Vildrenen finns kvar i andra världsdelar, här tre individer utan horn.

Den största anledningen till att djurbeståndet minskar är alltså människan på ett eller annat sätt. Dels har människan kommit att påverka djurens livsmiljöer allt mer under tidens gång. Från att ha levt sida vid sida med djuren dominerar vi nu istället både vår och djurens miljöer. Vi bygger vägar, städer och åkrar. Skog och sumpmark rensas och dräneras för att husera människor, och kanske mest negativ inverkan har bekämpningsmedel som används i jordbruket haft. De har inneburit en stor negativ påverkan på det lokala djurbeståndet av mindre däggdjur och insekter.

Vill man belysa de större däggdjuren, och främst rovdjuren, är det huvudsakligen mänsklig jakt som legat bakom minskningen av antalet individer. Detta gäller såväl järv och lodjur som räv och den omtalade vargen. Vargen var under 60- och 70-talen kraftigt ansträngd och det fanns mellan 0-15 individer i hela landet. Mer om respektive djur senare.

Motstånd mot varg och andra rovdjur

Så länge människan levt vid sidan av rovdjur har det funnits ett hat mot dessa. Sverige är inget undantag.

Många skänker pengar till djurrättsorganisationer som arbetar för att bevara rovdjur i exotiska länder. Tigrar, lejon och leoparder är tre exempel på rovdjur som många i västvärlden gärna vill se bevarade. Man skänker pengar, engagerar sig i frivilliggrupper och kanske rentav åker till länder för att fysiskt hjälpa till. Det är en bra sak som vi också stödjer, men då bör man också se sig själv i spegeln angående våra egna rovdjur. Varför bevara lejonet, men utrota vargen? Varför är tigern en större hjärtefråga än lodjuret?

varg som ylar Tiger i vatten

Kanske känns inte den svenska vargen lika häftig och exotisk som andra rovdjur. Det betyder dock inte att den förtjänar att utrotas bara för det. Faktum är att vargen vid flera tillfällen varit nära att gå det ödet till mötes i Sverige. Vid början av 1900-talet försvann vargens utbredning i södra och mellersta delarna av Sverige. Beståndet fortsatte att minska fram till år 1966 då den svenska vargen fridlystes. De totala individerna antogs då inte överstiga 10st. Under 1980-talet visades tecken på att beståndet återigen hade vuxit något, och idag finns runt 400 individer i landet.

Andra rovdjur som också är utsatta är järven, fjällräven och lodjuret. Lodjuret har under det senaste århundradet minskat allt mer och räknas idag som en sårbar art. Länge var det jakt som stod för minskningen, men även fall av rävskabb har uppmärksammats vilket slagit hårt mot arten. En av anledningarna till att jakten har ökat så pass mycket är användning av snöskoter och andra moderna hjälpmedel som djuren har svårt att försvara sig mot.